top of page

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Bildirimi Sözleşmesi

Bir tarafta Yaşamkent Mahallesi 3164. Sokak No:28 Çankaya/ANKARA adresinde mukim UTARİT BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Bundan böyle işbu sözleşmede “Utarit” olarak anılacaktır.) diğer tarafta Utarit’e ait mobil uygulama kullanıcısı (Bundan böyle işbu sözleşmede “Müşteri” olarak anılacaktır.) bu dokümanda belirtilen sözleşme genel hüküm ve şartları üzerinde bir anlaşmaya varmışlardır. Müşteri, Utarit’e ait mobil uygulamada bu sözleşmeye onay verdiği anda sözleşme kurulmuş olur.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Amacı

6698 Sayılı Yasa 1. Madde:

“Bu kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.”

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Utarit tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz ilgili mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz, internet sitemiz/ çağrı merkezimiz / partner veya tedarikçi firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla toplanabilir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Utarit ile paylaşılmış kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde yapılan her türlü işlem açık rızanıza istinaden veri sorumlusu olarak Şirketimizce gerçekleştirilecektir. Şirketimiz, Müşterilerimizle yapılan anlaşmalar uyarınca anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesi (ödeme gerçekleştirilmesi, bankalar, ödeme kuruluşları, tedarikçileri ile sınırlı olmamak üzere Şirketimizce sunulan hizmetle ilgili her türlü üçüncü şahıslar) amacıyla üçüncü şahıslarla anlaşmalar yapmaktadır. Bu nedenle Şirketimizle paylaşılmış kişisel verileri ihtiyaç durumunda üçüncü şahıslarla paylaşmaktadır. Bu çerçevede Şirketimiz, kişisel verileri 6698 Sayılı Kanun kapsamında işleyebilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği Haklar ve Yükümlülükler

6698 Sayılı Kanun gereği, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu olarak Şirketimiz veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; veri sorumlusunun veya varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11. inci maddede sayılan diğer hakları konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

İlgili kişinin hakları

MADDE 11

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliğinin Sağlanması

Şirketimiz, veri tabanında saklanacak olan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile kişisel verilerinizin saklanmasını sağlamak amacıyla tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Çerez Kullanımı

Çerezler bilgisayarınız, tabletiniz, cep telefonunuzda yer alan bir kısım bilgileri içeren dosyalardır. Mobil uygulamamızda çerez kullanılmaktadır. Kullanılan çerezlerin amacı uygulamamızı ziyaretinizde elde edilen gezinme bilgilerinizin toplanması, işlenmesi ve saklanmasıdır. Gerek uygulamamız vasıtasıyla gerekse diğer kaynaklardan elde edilerek toplanan bilgiler yasal çerçeve dışında kullanılmayacaktır. Tarayıcınızın ayarlarından oturum çerezlerini ve kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.


Kişisel Verilerinizi Aktarabileceğimiz Kişi veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme
Veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz, Şirket Merkezimiz, yurtdışı Şirketlerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan üçüncü kişiler, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, bankalar, sigorta şirketleri ile Şirketimiz ve/veya bağlı Şirketler, ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir.

Bu bilgilendirmeyi kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketiniz ve Şirketiniz adına şubeleriniz, temsilcileriniz, çağrı merkeziniz, bağlı şirketleriniz tarafından ya da internet siteleriniz ile sosyal medya sayfalarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketiniz ve/veya Şirketinizin alt acenteleri ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, bilgilendirme formunda yer alan her türlü işleme bilgilenmiş olarak özgür iradem ve açık rızam ile onay verdiğimi /onay vermediğimi kabul ve beyan ediyorum.
 

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Utarit., bu uygulamada yer alan hizmetlere erişime yönelik talepleri doğrultusunda ziyaretçileri tarafından doldurulan formlar aracılığıyla kendisine iletilen kimlik, iletişim, elektronik posta ve diğer her türlü kişisel bilgileri (Bundan sonra «Ziyaretçi Kişisel Bilgileri» olarak anılacaktır.) Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanmayacağını, üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını veya hiçbir şekilde kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

Utarit, Ziyaretçi Kişisel Bilgileri’ni; posta, elektronik posta ve SMS yollarıyla; reklamlar, yayınlar, basın bültenleri ve sair bildirimler göndermek, ziyaretçiyi herhangi bir konuda bilgilendirmek, uyarmak, hizmet iyileştirmesi ve geliştirmesi amacıyla değerlendirme ve araştırmalar yapmak amaçlarıyla sınırlı olarak kullanacaktır.

Utarit, Ziyaretçi Kişisel Bilgileri’ni yalnızca yetkili personeli, uygulama kapsamında verilen hizmeti gerçekleştirenler, hizmetin gerçekleştirilmesine yardımcı olan üçüncü kişiler gibi önceden bilginiz dahilinde bulunan üçüncü kişilerle paylaşacaktır.

Uygulamada bulunan bağlantılar aracılığıyla ulaşacağınız üçüncü kişilere ait web sitelerinin gizlilik ilkelerine ilişkin olarak, Utarit hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yönlendirildiğiniz web sitelerinin gizlilik politikalarını herhangi bir bilgi paylaşmadan önce titizlikle incelemeniz önerilir. Utarit, uygun görmeyeceği linklere erişimi haber vermeksizin her zaman kesebilme hakkını saklı tutar.

Utarit, uygulamanın işleyiş ve güvenliği için mevcut şartlar dahilinde gereken tüm önlemleri alır. Ancak aldığı önlemlere karşın; kusur, ağır ihmal ve sair sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, aksama, hata, silinme, kayıp, işlemin gecikmesi, iletişimin aksaması, bilgisayar virüsü, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi, kullanılması ve benzeri diğer tüm durumlardan meydana gelebilecek her türlü zarardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Her kullanıcı, işbu sözleşmeyi onaylayarak, Utarit tarafından belirlenen işbu Gizlilik Bildirimi hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

bottom of page