top of page

ÜYELERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), veri sorumlusu sıfatıyla Utarit Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“SoliClub”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile diğer ilgili mevzuat gereğince ilgili kişi olarak kullanıcılarımızı işlenen kişisel verilerine ilişkin aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

1.   KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL İŞLENMEKTEDİR?

 

a.              Üyelik Kaydı

 

SoliClub üyeliğinin oluşturulması amacıyla amacıyla aşağdaki kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir:

 

·       Öğrenim Görülen Üniveriste Bilgisi

·       Öğrenci/Sicil Numarası

·       Telefon Numarası

·       T.C. Kimlik Numarası

 

b.             Uygulama Kullanımı

 

Üye kayıt işlemlerinizin tamamlanmasının ardından mevcut olması halinde kampüskart üzerinden gerçekleştirilen eşleşme ile öğrenci numarası, öğrenci sicil numarası veya T.C. Kimlik numarasından biri ve şifrenizi girmek suretiyle SoliClub uygulamasına giriş yapılmaktadır. Uygulamaya girişinizin ardından profilinizin oluşturulması amacıyla kayıt esnasında işlenilen verilerinizin haricinde ad, soyad, cep telefonu numarası ve e-posta adresinden oluşan kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir.

 

Hızlı ödeme ve hızlı geçiş işlemlerindan faydalanmanız amacıyla tercihinize göre Kampuskart veya Banka/Kredi kartınızı eklemeniz halinde ilgili veriler ödeme sistemi hizmeti veren üçüncü tarafça işlenmekte ve bu kapsamda SoliClub tarafından kart bilgileriniz görülmez ve işlenmez. Benzer şekilde uygulama içerisindeki para transferi veya fatura ödemesi gerçekleştirilmesi halinde adınıza oluşturulan kullanıcı ID üzerinden işlem yapılmakta ve gerçekleştirilen işlemler dolayısıyla kart bilgileriniz SoliClub tarafından işlenmemektedir.

 

Uygulama içerisinde Yoklama ve Sosyal Tesis kısımlarından faydalanmanız halinde yoklama bilgileriniz ve sosyal tesislerde sağlanan üyelik ve kurs kayıtlarınıza ilişkin bilgileriniz okulunuz sistemlerinden alınarak uygulamanın ilgili kısmına ilişkin hizmetlerimizden faydalanmanızı teminen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenir.

 

SoliClub uygulaması içerisinde iş ortaklarımız ile yapmış olduğumuz kampanya süreçleri kapsamında, SoliClub üyeliğiniz  dolayısıyla ve ilgili kampanyadan faydalanma talebinize istinaden isim, soyisim ve müşteri işlem bilgisinden oluşan kişisel verileriniz; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”  ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak ilgili hizmetlerden ve kampanyadan faydalanabilmenizi sağlamak amacıyla SoliClub tarafından tam otomatik yollarla işlenecek ve kampanya kapsamında iş ortağımıza aktarılabilecektir. 

 

Ayrıca Hareketleriniz seçeneği altında yemekhane, kampüs giriş çıkış ve ekstre bilgileriniz bu kısımdaki hizmetlerimizden faydalanmanızı sağlamanız amacıyla “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenir.

 

c.              Elektronik Ticari İleti

 

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı sıfatıyla ticari elektronik iletilerin SoliClub tarafından tarafınıza gönderilmesi için vereceğiniz onayınıza istinaden iletişim verileriniz (e-posta adresi ve telefon numarası) işlenecektir ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar devam edecektir.

 

Ticari elektonik ileti gönderilmesi için vereceğiniz onay Kanun’un 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz açık rızanız olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında iletişim bilgileriniz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılacaktır.

2.   KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL AKTARILMAKTADIR?

 

Kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak yalnızca ilgili işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla okulunuza ve ilgili hizmetten faydalanmanızı teminen hizmet sağlayıcısına aktarılmaktadır.

3.   İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZIN KULLANILMASI

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki;

1)Şirket’in kişisel verilerinizi işleyip işlemediğini öğrenme;
2)Şirket kişisel verilerinizi işlemişse, buna ilişkin Şirket’ten bilgi talep etme;
3)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme;
4)Kişisel verilerinizin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldıysa kimlere aktarıldığını öğrenme;
5)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
6)Kişisel verilerinizin Kanun’un 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme;
7)Kişisel verilerinizin talebiniz üzerine, eksik veya yanlış işlenmiş olması nedeniyle düzeltilmesi ve/veya Kanun’un 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesi veya yok edilmesi halinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
8) Eğer işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize ortaya çıkan bir sonuç var, ise bu duruma itiraz etme;
9)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
 

taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun bir şekilde SoliClub’a soliclub@utarit.com elektronik posta adresimize iletebilirsiniz. 

ÖNERİ/TALEP FORMU ÜZERİNDEN İLETTİĞİNİZ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KAMPANYA SÜREÇLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

bottom of page